jakost

Obchodní podmínky
pro prodej zboží na adrese
www.jakost.net

Jana Kostelecká
+420 736 533 232
jakost@gmail.com

sídlo společnosti

Františka Křížka 460/15
170 00 Praha 7
IČO 687 618 05
DIČ CZ 755 922 37 93
zapsaná v živnostenském rejstříku
Dodavatel je plátce DPH.

Úvodní ustanovení

1. Následující obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a jsou součástí kupní smlouvy.
2. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
3. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami jinými zákony, které upravují vztahy mezi podnikateli navzájem.
4. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
5. Prodávající může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat.
6. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zněním obchodních podmínek, které je platné a účinné v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
7. V případě sporu je rozhodným právem právo České republiky.
8. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Vymezení pojmů

1. Kupující je buď spotřebitel, tedy osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedená v rámci obchodní či jiné podnikatelské činnosti, nebo není spotřebitel, a pak při uzavírání a plnění smlouvy v rámci obchodní či jiné podnikatelské činnosti jedná.
2. Prodávající je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
3. Spotřebitelská smlouva je smlouvou, kde je jednou ze smluvních stran spotřebitel a druhou podnikatel, a to i v případě, že je smlouva uzavírána distančním způsobem.

Objednání zboží

1. Zboží si kupující objedná na stránce www.jakost.net. Cena zboží je zde uvedena včetně DPH. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Vynaložené náklady na prostředky na dálku hradí spotřebitel sám na vlastní účet. Za návrh na uzavření kupní smlouvy je považován řádně vyplněný objednávkový formulář. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2. Na stránce www.jakost.net si kupující vybere ze dvou možností doručení zboží:
a) osobní vyzvednutí objednaného a zaplaceného zboží na adrese: COVEROVER, Milady Horákové 24, Praha 7, Po-Pá 11-18.30, tel. 222 966 011
b) doručení objednaného a zaplaceného zboží prostřednictvím České pošty na jím udanou adresu
3. V případě zvolení doručení prostřednictvím České pošty bude k částce za zboží kupujícímu připočtena částka za poštovné. 
4. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
5. Cena poštovného je uvedena na webových stránkách www.jakost.net.

Způsob platby

Platby za zboží se provádějí prostřednictvím online platební brány GoPay
(https://www.platebnibrana.cz).

Dodání zboží

V případě osobního vyzvednutí je zboží připraveno ihned po provedení platby kupujícím. V případě dodání prostřednictvím dopravce bude objednané zboží předáno k přepravě do 3 pracovních dnů ode dne připsání částky odpovídající kupní ceně a poštovného na účet prodávajícího. 
Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilku převzal bez zjevných známek poškození a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží),
reklamační podmínky

Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupujícímu tím vzniká nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodávající nevrací částku zaplacenou za poštovné), za splnění následujících podmínek: Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. Kupující doručí zboží poštou na vlastní náklady na výše uvedenou adresu sídla prodejce.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku).
Zboží vykazující vady lze zaslat poštou na výše uvedenou adresu sídla prodejce. Ke zboží kupující připojí text s důvodem reklamace a informaci o tom, zda chce zaslat zboží bez vady, nebo vrátit zaplacenou částku.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinností správce dle §5 zákona č. 101/2000 Sb. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním systémem ochrany dat. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího.
 

Řešení sporů: Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Kontakt

Hledáte producenta Vašeho kulturního projektu?

Jana Kostelecká
+420 736 533 232
jakost@gmail.com

Silvie Luběnová
+420 603 195 017
silvie.lubenova@jakost.net

Přejete-li si být informováni o novinkách,
zaregistrujte se zde.

fakturační adresa

Mgr. Jana Kostelecká
Františka Křížka 460/15
170 00 Praha 7
IČ 68761805
DIČ CZ7559223793
 

korespondenční adresa

jakost
Šmeralova 272/22
170 00 Praha 7

obchodní podmínky

jakost

Žádám o informaci, že je kniha k dispozici.

* povinné položky

Pro zasílání novinek se prosím zaregistrujte do naší databáze.

Položka byla přidána do košíku. Dokončit nákup
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více o cookies OK